Ple

EQUIP DE GOVERN

GRUP MUNICIPAL PDeCAT

 • PORTAVEU: Sra. Sònia Martínez Juli
 • Sra. Sònia Martínez Juli, alcaldessa
  Cultura i Festes i Participació Ciutadana
 • Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r Tinent d’alcalde
  Serveis d’Ordenació del Territori i Qualitat Urbana i Seguretat Ciutadana
 • Sr. Jordi Picornell Mach, 2n Tinent d’alcalde
  Serveis d’Esports i Medi Ambient
 • Sr. Joan Bella Cumbriu, 3r Tinent d’alcalde
  Serveis de Comerç i Turisme i Barri del Portús
 • Sra. Míriam Lanero Carrillo, regidora
  Serveis d’Educació, Joventut i Benestar social

GRUP MUNICIPAL PSC

 • PORTAVEU: Sr. Narcís Quintana Martínez
 • Sr. Narcís Quintana Martínez, regidor
  Serveis de Govern Local, Noves Tecnologies i Hisenda

EQUIP A L’OPOSICIÓ

GRUP MUNICIPAL ERC

 • PORTAVEU:  Sr. Jaume Ricart Garayoa
 • Sr. Jaume Ricart Garayoa, regidor
 • Sr. Joan Budó Ricart, regidor
 • Sra. Marta Collell Cullell, regidor
 • Sra. Montserrat Martínez Cintas, regidor

 

GRUP MUNICIPAL ERC

 • PORTAVEU:   Manuel Ángel Miguel Botana Penela
 • Sr. Manuel Ángel Miguel Botana Penela, regidor

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

Les sessions ordinàries se celebren l’últim dijous de cada dos mesos a les 20.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Jonquera.

Convocatòries de Plens

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Clica aquí per conèixer les mocions que han presentat al Ple els diferents grups municipals que formen l’ajuntament de La Jonquera.

Debat als Plens

Consulta el debat que s’ha produïts entre els diferents partits polítics que formen part de l’ajuntament de La Jonquera, avalats per secretaria.

Actes dels Plens del 2011 fins a l'actualitat

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes dels Plens des del 2007 fins al 2010

Any 2010

Any 2009

Any2008

Any 2007