Ple

EQUIP DE GOVERN

GRUP MUNICIPAL JxCAT

 • Sra. Sònia Martínez Juli, alcaldessa
  Alcaldia i serveis de cultura, festes i tradicions populars i d’igualtat i participació ciutadana
 • Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r Tinent d’alcalde
  Serveis de seguretat ciutadana i d’ordenació del territori i qualitat urbana
 • Sr. Jordi Picornell Mach, 2n Tinent d’alcalde
  Serveis d’esports, de medi ambient i de protecció civil
 • Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a Tinent d’alcalde
  Serveis d’acció social i serveis a les persones, d’ensenyament, de joventut i de noves tecnologies
 • Sra. Lluïsa Macias Boada, regidora
  Serveis de promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme i regidora delegada del Portús

GRUP MUNICIPAL PSC

 • Sr. Narcís Quintana Martínez, regidor
  Serveis de govern local i serveis municipals i d’hisenda

EQUIP A L’OPOSICIÓ

GRUP MUNICIPAL ERC

 • Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora
 • Sr. Jaume Ricart Garayoa, regidor
 • Sr. Víctor Pérez Conde, regidor
 • Sra. Marta Collell Cullell, regidora

GRUP MUNICIPAL C’s

 • Sr. Luís Martín de Pozuelo Dauner, regidor

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

El Ple municipal es reunirà en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, l’últim dijous del mes que s’escaigui, a les 20 hores. El Ple municipal celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999).

Convocatòries de Plens

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Clica aquí per consultar les mocions presentades pels diversos equips municipals de l’Ajuntament de La Jonquera

Actes dels Plens del 2011 fins a l'actualitat

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes dels Plens des del 2007 fins al 2010

Any 2010

Any 2009

Any2008

Any 2007

Desenvolupament del Ple

Aquí podràs consultar el resum del desenvolupament dels Plens.

ANY 2022

Ple extraordinari de 3 de novembre de 2022 L’Ajuntament de La Jonquera actualitza les retribucions del personal municipal, personal de l’EMM i dels càrrecs electes de la Corporació 

Ple ordinari de 29 de setembre de 2022 Aprovació de la moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies

Ple ordinari de 28 de juliol de 2022 Modificació dels representants de la Corporació a la societat mixta “Aparcament Còrrec de la Comtessa SL”

  Ple ordinari de 26 de maig de 2022 Aprovació inicial del Registre municipal d’entitats de la Jonquera.

  Ple extraordinari de 2 de maig de 2022 Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5 de l’exercici 2022

  Ple ordinari de 31 de març de 2022 Aprovació del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil.

  Ple ordinari de 27 de gener de 2022 Pagament únic a la mercantil “GBI Serveis SAU” de l’import corresponent al Plus conveni any 2022.

  ANY 2021

  Ple extraordinari de 27 de desembre de 2021 L’Ajuntament de La Jonquera aprova el Pressupost Municipal per al 2022

  Ple ordinari de 25 de novembre de 2021 L’Ajuntament de La Jonquera signa un conveni per a instal·lar lluminàries solars a l’Avinguda Sis d’Octubre

  Ple ordinari de 29 de setembre de 2021 L’Ajuntament de La Jonquera torna a congelar els impostos i les taxes municipals en les ordenances fiscals per a l’any 2022

  Ple ordinari de 28 de juliol de 2021 L’Ajuntament de La Jonquera signa un conveni de col·laboració amb l’associació Llar del Jubilat

  Ple ordinari de 26 de maig de 2021 L’Ajuntament aprova per unanimitat una moció demanant el retorn de l’IVA reduït del 10% per al sector de les perruqueries, barberies i estètiques

  Ple extraordinari de 28 d’abril de 2021 La Jonquera tindrà el seu propi Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

  Ple ordinari de 31 de març de 2021 En marxa nous treballs d’arranjament de l’enllumenat públic del municipi

  Ple ordinari de 27 de gener de 2021 El consistori aprova noves bonificacions fiscals per donar suport al teixit comercial i empresarial del municipi

  ANY 2020

  Ple extraordinari de 18 de desembre de 2020:

  Ple ordinari de 25 de novembre de 2020:

  Ple ordinari de 30 de setembre de 2020:

  Ple ordinari de 29 de juliol de 2020:

  Ple extraordinari i urgent de 22 de juny de 2020:

  Ple ordinari de 27 de maig de 2020:

  Ple ordinari de 29 de gener de 2020: