Informació al contribuent

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats els nous terminis modificats per al pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2021 els quals es relacionen a continuació:

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2021 
IVTM (Vehicles) Del 8 de febrer al 30 d’abril
IBI URBANA:
NO DOMICILIATS Del 3 de maig al 30 de juliol
DOMICILIATS inferior a 100€ Del 3 de maig al 30 de juliol
DOMICILIATS 1r termini (35%) El mes d’abril
DOMICILIATS 2n termini (35%) El mes de juliol
DOMICILIATS 3r termini (30%) El mes d’octubre
IBI RÚSTICA Del 3 de maig al 30 de juliol
ESCOMBRARIES:
1r trimestre Del 8 de febrer al 30 d’abril
2n trimestre Del 12 d’abril al 30 de juny
3r trimestre Del 12 de juliol al 29 d’octubre
4t trimestre Del 13 d’octubre al 30 de desembre
IAE Del 6 de setembre al 30 de novembre
Taxes municipals Del 6 de setembre al 30 de novembre
(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)
Taxa OVP de mercat:
1r semestre Del 8 de febrer al 30 d’abril
2n semestre Del 12 de juliol al 29 d’octubre
Llicències autotaxi – Concessions administratives Del 12 de juliol al 29 d’octubre

Lloc i horari de pagament
Els impostos es pagaran a les:
Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera
Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera
Tel. 972 554 005 ext.3 / 972 554 320 / 972 554 478
Fax. 972 554 193
E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

Horari: DIMARTS i DIJOUS de 9:00 a 14:00 hores (Només amb cita prèvia)

NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

L’Ajuntament posa a disposició dels contribuents la possibilitat de sol·licitar el fraccionament de pagament dels seus rebuts d’import superior a 100 €. El fraccionament sol·licitat fins a un termini màxim de 6 mesos no se li aplicarà interès de demora, ni se li exigirà garantia.

Sistemes de pagament
– Efectiu
– Domiciliació bancària
– Tarja de crèdit