Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5625 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8392 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7392 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 16 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2021 (Convocatòria BDNS 580371)
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per cobrir en propietat 1 plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma interior del local de l'antic ajuntament per a l'adequació del Jutjat de Pau
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7638 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals per al 2021 corresponents a les taxes d'OVP de rètols, cementiris i guals
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 9 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports 2021 en base a la vigent ordenança municipal (Convocatòria BDNS 583689)
Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7914 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8374 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8536 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i/o substitut de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7227 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva projecte executiu de les obres de reforma del pati d¿infantil del CEIP Josep Peñuelas del Rio
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8610 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris: Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i taxes d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8657 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del servei i la memòria justificativa del canvi de gestió del servei d'aparcaments públics municipals del barri del Portús i de les zones d'estacionament regulat
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'enllumenat, fase 2 i annex
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9107 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Rocaberti de La Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9162 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el centre educatiu Institut de la Jonquera de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de La Jonquera per a l'ús social de les instal·lacions del centre educatiu, curs 2021-2022
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9362 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte d'actuació específica de la nova línia subterrània MT fins Túnel Portús
Exercici: 2021 Bop: 222-0 Edicte: 9720 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició d'un tècnic/a de grau mitjà
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers de Prat d'en Malagrava i Sant Pere Pla de l'Arca
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9927 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10092 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals del 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7186 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'expedient d'expropiació forçosa de la finca c/ dels Horts núm. 7
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3588 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 807 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Actualització de l'Annex 1 del catàleg de llocs de treball (Acord Ple 27/01/2021)
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1094 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PA5-Pavelló
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1618 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari tributari 2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1716 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'un sergent de policia local
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 1844 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals del 1r trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2449 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del projecte de reparcel·lació voluntària PA20
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2758 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2924 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva dels estatuts i les bases d'actuacio del Sector Sud 2 - Noves activitats econòmiques
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3002 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació i acceptació en la gerència del XALOC de la potestat sancionadora i la revisió dels actes de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 3882 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6861 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4326 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris de l'IBI i les escombraries
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4333 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'una plaça d'agent de la policia local i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4719 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4844 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària PA20
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5242 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de dos projectes de reforma: el Jutjat de pau i el pati d'infantil del CEIP
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6156 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'OTVP amb fires, any 2021
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases del concurs oposició d'una plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6887 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a arranjament de façanes de diversos carrers
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10271 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'obres de substitució de xarxa aigua potable c/ Major i av. Pau Casals
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001830)
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu d'escomesa elèctrica a la parcel·la d'equipaments La Campa
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2792 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l'exercici 2022.
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2824 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3055 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons d'IBI urbana i rústica i de la taxa d'escombraries del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3304 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3347 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la denominació de la plaça 1 d'octubre
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3385 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública de l'expedient relatiu a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local del paisatge cultural megalític de la Jonquera, Agullana, Capmany i Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3870 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001827)
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2301 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-TREM per a l'organització d'una de les competicions del campionat OPEN BTT de Girona al poble de la Jonquera i al seu terme municipal
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4066 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de concessió administrativa d'una porció de parcel·la de domini públic
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4743 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4762 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'escomesa elèctrica a les parcel·les d'equipaments la Campa
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4915 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança de neteja viària i gestió de residus
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4950 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de la Jonquera de venda no sedentària
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4982 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5048 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5063 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal amb atraccions de fires
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2691 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcaldessa accidental del 13 al 18 d'abril
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2369 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera de 29 de desembre de 2021, de convocatòria d'ajuts per a la rehabiitació de les façanes de diversos carrers del municipi, 2021 (Convocatòria BDNS 616544)
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10274 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de substitució de la xarxa d'aigua potable a l'av. Arriate i c/ Jesús Mercader
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 549 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla del personal
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'adequació de l'enllumenat públic, segona fase i annex
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10601 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2021
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10826 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Contractació de personal laboral temporal com a oficial primera per a la brigada d'obres
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11176 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 123 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Projecte executiu de reurbanització del c/ Rocaberti
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 191 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 266 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Acord del plenari per a l'actualització del catàleg de llocs de treball per al 2022
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 268 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització c/ Prat d'en Malagrava i Sant Pere Pla de l'Arca
Exercici: 2022 Bop: 18-0 Edicte: 361 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres i usos provisionals per a la instal·lació de dos sortidors de combustible al c/ de les Vinyes 6-8
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2038 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector PA5-Pavelló
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 829 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'obres per a la substitució de la xarxa d'aigua potable a l'av. Arriate i c. Jesús Mercader
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 831 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte obres per a la substitució de la xarxa d'aigua al c. Major i av. Pau Casals
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1139 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Bases i convocatòria del concurs d'una borsa de treball d'educador/a de la llar infants
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals de l'IVTM i del 1r semestre del mercat de 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró de la taxa d'escombraries del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d'una plaça de funcionari/ària interí/na per dur a terme un programa, de caràcter temporal, tècnic de grau mitjà
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1765 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris, 2n T/20 a 4rT/21
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1775 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes a diversos carrers de la vila de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2030 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni regulador de la llicència d'ús privatiu (cessió d'ús) del camp de futbol municipal la Setmana Santa dels anys 2022 i 2023 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de la Jonquera i l'Ajuntament d'Agullana per al desenvolupament del projecte "Adequació i senyalització de búnquers de La Jonquera i d'Agullana" per a la recuperació, difusió i senyalització de diferents búnquers situats al terme municipal d'ambdós municipis per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 773 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Acord de Ple 27/01/2021 de cessió gratuïta de béns a la Generalitat de Catalunya