Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10411 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10258 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la documentació complementària a annexar al document de modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 232-0 Edicte: 10254 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la contractació d'un subministrament
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9902 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'ús i obres de caràcter provisional
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 220-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9102 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte executiu d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9100 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 9012 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8827 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SAU, delegació de La Jonquera, del servei de recollida RSU, neteja viària i neteja de marges, per als anys 2016-2023 (codi de conveni núm. 17100081012014)
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8594 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació provisional de la supressió del Registre municipal de formació de parelles
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8412 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8246 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8099 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició provisional de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7791 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7682 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7649 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions en matèria d'esports
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7648 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text de l'ensenyament obligatori
Exercici: 2017 Bop: 171-0 Edicte: 7452 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7430 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7360 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7028 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de tres places d'administratiu/va, promoció interna
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6641 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5286 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5285 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació provisional del Sector Sud 7 Pla de l'Arca
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4267 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4266 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 93-0 Edicte: 3866 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3641 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un pla de millora urbana
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a l'expedient d'expropiació forçosa d'una finca situada al carrer La Torre núm. 9 bis
Exercici: 2017 Bop: 65-0 Edicte: 2512 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2142 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació d'un servei, els plecs de clàusules i convocatòria de la licitació
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2008 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de l'organisme autònom de l'Escola Municipal de Música i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 47-0 Edicte: 1723 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 43-0 Edicte: 1549 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2017 Bop: 36-0 Edicte: 1245 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a la suspensió potestativa de llicències
Exercici: 2017 Bop: 26-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 de la corporació i de l'Organisme Autònom de l'Escola Municipal de Música
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió temporal a temps parcial d'una plaça de conserge-mantenidor de les instal·lacions esportives municipals
Exercici: 2017 Bop: 22-0 Edicte: 575 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 357 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edice d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 14-0 Edicte: 259 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10976 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 246-0 Edicte: 10708 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10681 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. Variant de línia elèctrica de mitja tensió a 25 kV, c. Mestral, LMT "Jonquera" a 25 Kv
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10558 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'adjudicació d'unes parcel·les municipals en règim de concessió administrativa d'ús privatiu d'horts urbans
Exercici: 2016 Bop: 239-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'obertura del procediment per a l'adjudicació d'una llicència per realitzar un mercat de brocanter i segona mà