Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes d'immobles situats a l'àmbit del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6795 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de dos projectes
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6442 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci pel qual es fa pública la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5397 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde i delegacions especials a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5396 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a les dedicacions, retribucions i drets econòmics dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local i nomenament de membres
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5394 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació per a l'atorgament d'unes llicències d'ocupació temporal
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5034 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4901 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4837 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la carta de colors de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4836 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4120 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3368 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3364 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3362 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'unes subvencions
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3095 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2732 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2256 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 59-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1740 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1234 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1233 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1101 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 975 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 812 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 755 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 571 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del conveni per a la cessió d'unes instal·lacions elèctriques
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 162 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió, promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup A2)
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 119 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionàries
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11097 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11096 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10561 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de les facultats de contractació d'unes obres del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10478 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10465 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10239 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'expropiació pel sistema de taxació conjunta al carrer Albera
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10275 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'enderroc d'un edifici d'habitatges de titularitat municipal
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10033 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9870 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament regulador dels criteris per a l'atorgament de productivitat
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9693 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9435 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9050 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 8928 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8952 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8914 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa i aprovació inicial del projecte de taxació conjunta
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8654 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament de camions del sector duana de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8173 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública del Reglament regulador dels criteris per a l'atorgament de productivitat de la corporació municipal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7405 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per a la provisió, amb caràcter temporal, d'una plaça de tècnic de cultura i promoció econòmica (grup A2)
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7272 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició, promoció interna, per a la provisió i funcionarització de dues places d'administratiu/va (grup C!) d'Administració General
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'un article del Reglament de la segona activitat de la Policia Local
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7034 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Reglament del servei de l'aparcament de camions del sector duana de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7033 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7031 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7139 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6873 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de dues ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6564 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5718 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de personal
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5186 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5185 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5135 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5077 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5076 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5075 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4175 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de personal
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3728 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter temporal una plaça d'educadora de la llar d'infants municipal
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3352 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació del catàleg de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3351 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la desafectació de l'ús públic dels béns del fons documental de la biblioteca municipal Carles Bosch de la Trinxeria
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del projecte executiu d'urbanització del PMU-2 La Campa
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2700 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2591 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2170 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça d'auxiliar administratiu d'administració general
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionària
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1503 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci de formalització del contracte de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1092 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament d'impostos i taxes municipals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1091 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic