Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 577 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5625 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4762 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'escomesa elèctrica a les parcel·les d'equipaments la Campa
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4915 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança de neteja viària i gestió de residus
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4950 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de la Jonquera de venda no sedentària
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4982 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5048 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5063 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal amb atraccions de fires
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de funcionari interí per urgència
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4066 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de concessió administrativa d'una porció de parcel·la de domini públic
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 5925 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Decret d'incoació de l'expedient d'acció d'investigació de camins que discorren per la finca de Requesens
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6187 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6370 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'enderroc de l'edificació entre mitgeres situada al c/ Vell núm. 5 de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració de recollida de càpsules de cafè i el seu posterior tractament
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6768 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la neteja viària i la gestió de residus de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 6996 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7070 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits num 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del mercat municipal de la Jonquera de venda no sedentària
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7179 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7391 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni cessió gos agent policia local per unitat canina
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4743 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7403 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació d'un conveni per a la cessió i urbanització de terrenys
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2369 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera de 29 de desembre de 2021, de convocatòria d'ajuts per a la rehabiitació de les façanes de diversos carrers del municipi, 2021 (Convocatòria BDNS 616544)
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1139 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Bases i convocatòria del concurs d'una borsa de treball d'educador/a de la llar infants
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals de l'IVTM i del 1r semestre del mercat de 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró de la taxa d'escombraries del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d'una plaça de funcionari/ària interí/na per dur a terme un programa, de caràcter temporal, tècnic de grau mitjà
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1765 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris, 2n T/20 a 4rT/21
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1775 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes a diversos carrers de la vila de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2030 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni regulador de la llicència d'ús privatiu (cessió d'ús) del camp de futbol municipal la Setmana Santa dels anys 2022 i 2023 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de la Jonquera i l'Ajuntament d'Agullana per al desenvolupament del projecte "Adequació i senyalització de búnquers de La Jonquera i d'Agullana" per a la recuperació, difusió i senyalització de diferents búnquers situats al terme municipal d'ambdós municipis per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2038 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector PA5-Pavelló
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2301 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-TREM per a l'organització d'una de les competicions del campionat OPEN BTT de Girona al poble de la Jonquera i al seu terme municipal
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001830)
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2691 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcaldessa accidental del 13 al 18 d'abril
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu d'escomesa elèctrica a la parcel·la d'equipaments La Campa
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2792 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l'exercici 2022.
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2824 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3055 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons d'IBI urbana i rústica i de la taxa d'escombraries del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3304 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3347 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la denominació de la plaça 1 d'octubre
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3385 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública de l'expedient relatiu a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local del paisatge cultural megalític de la Jonquera, Agullana, Capmany i Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3870 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001827)
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7401 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del conveni subscrit amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la recollida de residus especials
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7572 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera d'1 d'agost de 2022, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, llibres de lectura i quaderns d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2022 (Convocatòria BDNS 644354)
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 575 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11830 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de peó/na de la brigada municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10675 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de l'Oferta publica d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament com a funcionari de carrera d'un agent de la Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11711 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector 4 Ascara
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11714 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Conveni entre l'Ajuntament de la Jonquera i la societat URBAN VIABLE DEVELOPMENT SLU
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11570 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de l'Oferta pública d'ocupació per a exclusió de la plaça reservada a persones amb discapacitat
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit num.12/2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11799 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació, exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11800 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs de 2 places de peo/na de la brigada de jardineria en el marc dels processos d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11828 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'operari del servei de neteja de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11847 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de tècnic/a informàtic municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10525 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11848 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, dues places d'educador/a de la Llar d'infants municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11849 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix i per torn reservat, una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11861 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'enginyer/a tècnic/a de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11862 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'administratiu/va de gestió/recaptació de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11863 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de tècnic/a de biblioteca de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12102 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2022
Exercici: 2023 Bop: 2-0 Edicte: 11901 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació no substancial de l'àmbit del projecte de reurbanització del c/ Rocaberti
Exercici: 2023 Bop: 3-0 Edicte: 11967 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental del 9 al 13 de gener de 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 65 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari tributari de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 295 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10526 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10017 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de cooperació educativa entre l'Escola Familiar Agrària Quintanes de les Masies de Voltregà i l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7582 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Jonquera de 10 d'agost de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports, any 2022 (Convocatòria BDNS 644367)
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de les bases d'execució núm. 1/2022 i de crèdits núm. 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7593 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'enderroc de l'edificació entre mitgeres al c/ Vell 5
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7697 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 del POUM de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8223 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8565 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Delegació de competències de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8623 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Concurs oposició de 2 places de caporal per promoció interna
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8802 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals 2022 taxi, concessions administratives i 2n semestre mercat setmanal
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8805 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals: OVP, cementiri, rètols i guals 2022
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8812 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8816 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8927 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons de l'IAE i escombraries del 3r i 4t trimestre, any 2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10050 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental ANNEX II. Exp. X2022000820 estació servei av. Onze de setembre núm. 4
Exercici: 2022 Bop: 198-0 Edicte: 8933 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Contractació urgent de personal temporal
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9065 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la provisió d'1 plaça d'auxiliar de biblioteca amb caràcter interí i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació no substancial del projecte de reurbanització del c/ Rocaberti
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9433 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector 4 Ascara i projecte de consolidació i defensa del talús al riu Llobregat en el sectorgat
Exercici: 2022 Bop: 210-0 Edicte: 9706 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases específiques del procés de selecció de concurs oposició per cobrir, amb caràcter interí, una plaça d'auxiliar de biblioteca (Grup C2 - Escala d'Administració Especial) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9662 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró de l'aigua del 3r. trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9755 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'1 plaça d'oficial 1a de la brigada municipal
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9800 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9821 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'increment de retribucions i actualització del complement específic dels treballadors
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9936 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució núm. 1/2022 i de crèdits núm. 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 831 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte obres per a la substitució de la xarxa d'aigua al c. Major i av. Pau Casals