Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9435 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9050 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 8928 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8952 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8914 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa i aprovació inicial del projecte de taxació conjunta
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8654 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament de camions del sector duana de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8173 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública del Reglament regulador dels criteris per a l'atorgament de productivitat de la corporació municipal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7405 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per a la provisió, amb caràcter temporal, d'una plaça de tècnic de cultura i promoció econòmica (grup A2)
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7272 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició, promoció interna, per a la provisió i funcionarització de dues places d'administratiu/va (grup C!) d'Administració General
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'un article del Reglament de la segona activitat de la Policia Local
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7034 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Reglament del servei de l'aparcament de camions del sector duana de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7033 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7031 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 7139 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6873 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de dues ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6564 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5718 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de personal
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5186 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5185 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5135 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5077 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5076 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5075 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5074 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4175 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de personal
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3728 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 84-0 Edicte: 3661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter temporal una plaça d'educadora de la llar d'infants municipal
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3352 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació del catàleg de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3351 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la desafectació de l'ús públic dels béns del fons documental de la biblioteca municipal Carles Bosch de la Trinxeria
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del projecte executiu d'urbanització del PMU-2 La Campa
Exercici: 2018 Bop: 64-0 Edicte: 2700 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2591 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 58-0 Edicte: 2410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2170 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça d'auxiliar administratiu d'administració general
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionària
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1503 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci de formalització del contracte de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1092 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament d'impostos i taxes municipals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1091 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1090 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1088 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla de millora urbana 2 (PMU-2) La Campa
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 471 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 411 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 17-0 Edicte: 473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10659 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de canvi de delegacions especials a favor dels regidors
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10476 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10411 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10258 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la documentació complementària a annexar al document de modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 232-0 Edicte: 10254 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la contractació d'un subministrament
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9902 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'ús i obres de caràcter provisional
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 220-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9102 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte executiu d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9100 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 9012 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8827 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SAU, delegació de La Jonquera, del servei de recollida RSU, neteja viària i neteja de marges, per als anys 2016-2023 (codi de conveni núm. 17100081012014)
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8594 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació provisional de la supressió del Registre municipal de formació de parelles
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8412 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8246 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8099 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició provisional de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7791 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7682 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7649 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions en matèria d'esports
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7648 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text de l'ensenyament obligatori
Exercici: 2017 Bop: 171-0 Edicte: 7452 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7430 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7360 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7028 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de tres places d'administratiu/va, promoció interna
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6641 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5286 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5285 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació provisional del Sector Sud 7 Pla de l'Arca
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4267 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte