Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8223 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental els dies 16, 17 i 18 de setembre de 2022
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10826 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Contractació de personal laboral temporal com a oficial primera per a la brigada d'obres
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de reurbanització dels carrers de Prat d'en Malagrava i Sant Pere Pla de l'Arca
Exercici: 2021 Bop: 230-0 Edicte: 9927 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10092 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10119 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a arranjament de façanes de diversos carrers
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'expedient d'expropiació forçosa de la finca c/ dels Horts núm. 7
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10271 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'obres de substitució de xarxa aigua potable c/ Major i av. Pau Casals
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10274 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de substitució de la xarxa d'aigua potable a l'av. Arriate i c/ Jesús Mercader
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10519 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'adequació de l'enllumenat públic, segona fase i annex
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10601 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2021
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11176 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9362 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte d'actuació específica de la nova línia subterrània MT fins Túnel Portús
Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 123 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Projecte executiu de reurbanització del c/ Rocaberti
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 191 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 201 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'usos i obres provisionals
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 266 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Acord del plenari per a l'actualització del catàleg de llocs de treball per al 2022
Exercici: 2022 Bop: 16-0 Edicte: 268 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització c/ Prat d'en Malagrava i Sant Pere Pla de l'Arca
Exercici: 2022 Bop: 18-0 Edicte: 361 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres i usos provisionals per a la instal·lació de dos sortidors de combustible al c/ de les Vinyes 6-8
Exercici: 2022 Bop: 23-0 Edicte: 549 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla del personal
Exercici: 2022 Bop: 25-0 Edicte: 661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 829 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'obres per a la substitució de la xarxa d'aigua potable a l'av. Arriate i c. Jesús Mercader
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 831 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte obres per a la substitució de la xarxa d'aigua al c. Major i av. Pau Casals
Exercici: 2021 Bop: 222-0 Edicte: 9720 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició d'un tècnic/a de grau mitjà
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9162 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el centre educatiu Institut de la Jonquera de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de La Jonquera per a l'ús social de les instal·lacions del centre educatiu, curs 2021-2022
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1218 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals de l'IVTM i del 1r semestre del mercat de 2022
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7392 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 16 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2021 (Convocatòria BDNS 580371)
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6156 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'OTVP amb fires, any 2021
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases del concurs oposició d'una plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6887 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6861 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7186 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7227 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva projecte executiu de les obres de reforma del pati d¿infantil del CEIP Josep Peñuelas del Rio
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals del 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per cobrir en propietat 1 plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9107 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Rocaberti de La Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma interior del local de l'antic ajuntament per a l'adequació del Jutjat de Pau
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7638 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals per al 2021 corresponents a les taxes d'OVP de rètols, cementiris i guals
Exercici: 2021 Bop: 181-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 9 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports 2021 en base a la vigent ordenança municipal (Convocatòria BDNS 583689)
Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7914 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8374 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8392 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8536 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i/o substitut de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 201-0 Edicte: 8610 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris: Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i taxes d'escombraries
Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8657 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del servei i la memòria justificativa del canvi de gestió del servei d'aparcaments públics municipals del barri del Portús i de les zones d'estacionament regulat
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8909 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'enllumenat, fase 2 i annex
Exercici: 2022 Bop: 35-0 Edicte: 1139 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Bases i convocatòria del concurs d'una borsa de treball d'educador/a de la llar infants
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró de la taxa d'escombraries del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7697 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 del POUM de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració de recollida de càpsules de cafè i el seu posterior tractament
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4982 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5048 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5063 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal amb atraccions de fires
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5625 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de funcionari interí per urgència
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 5925 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Decret d'incoació de l'expedient d'acció d'investigació de camins que discorren per la finca de Requesens
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6187 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6370 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'enderroc de l'edificació entre mitgeres situada al c/ Vell núm. 5 de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6768 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la neteja viària i la gestió de residus de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4915 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança de neteja viària i gestió de residus
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 6996 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7070 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits num 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del mercat municipal de la Jonquera de venda no sedentària
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7179 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7391 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni cessió gos agent policia local per unitat canina
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7401 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del conveni subscrit amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la recollida de residus especials
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7403 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació d'un conveni per a la cessió i urbanització de terrenys
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7572 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera d'1 d'agost de 2022, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, llibres de lectura i quaderns d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2022 (Convocatòria BDNS 644354)
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7582 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Jonquera de 10 d'agost de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports, any 2022 (Convocatòria BDNS 644367)
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7593 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'enderroc de l'edificació entre mitgeres al c/ Vell 5
Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 4950 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de la Jonquera de venda no sedentària
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició lliure per a la provisió d'una plaça de funcionari/ària interí/na per dur a terme un programa, de caràcter temporal, tècnic de grau mitjà
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 de l'exercici 2022.
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1765 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris, 2n T/20 a 4rT/21
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1775 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes a diversos carrers de la vila de la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2030 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni regulador de la llicència d'ús privatiu (cessió d'ús) del camp de futbol municipal la Setmana Santa dels anys 2022 i 2023 per a la celebració del torneig de futbol base MIC - Mediterranean International Cup
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2031 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de la Jonquera i l'Ajuntament d'Agullana per al desenvolupament del projecte "Adequació i senyalització de búnquers de La Jonquera i d'Agullana" per a la recuperació, difusió i senyalització de diferents búnquers situats al terme municipal d'ambdós municipis per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2038 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector PA5-Pavelló
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2369 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera de 29 de desembre de 2021, de convocatòria d'ajuts per a la rehabiitació de les façanes de diversos carrers del municipi, 2021 (Convocatòria BDNS 616544)
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2301 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-TREM per a l'organització d'una de les competicions del campionat OPEN BTT de Girona al poble de la Jonquera i al seu terme municipal
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2691 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcaldessa accidental del 13 al 18 d'abril
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu d'escomesa elèctrica a la parcel·la d'equipaments La Campa
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2792 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 71-0 Edicte: 2824 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament regulador de la comissió municipal de protecció civil
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3055 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons d'IBI urbana i rústica i de la taxa d'escombraries del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3304 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Boadella a la Jonquera
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3347 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la denominació de la plaça 1 d'octubre
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3385 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública de l'expedient relatiu a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local del paisatge cultural megalític de la Jonquera, Agullana, Capmany i Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3870 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001827)
Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació especifica en sòl no urbanitzable (Exp. X2021001830)
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4047 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4066 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de concessió administrativa d'una porció de parcel·la de domini públic
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4743 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4762 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'escomesa elèctrica a les parcel·les d'equipaments la Campa
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de dos projectes de reforma: el Jutjat de pau i el pati d'infantil del CEIP