Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1094 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PA5-Pavelló
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Determinació règim dedicació i fixació retribucions regidoria
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Nomenament alcaldessa accidental
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament auxiliar llar d'infants municipal
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per a la provisió, per promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup B)
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de caporal
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 515 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació calendari tributari 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Sangtraït
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 691 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu de reforma interior del local de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9809 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament sergent Policia Local la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria pública dels càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública sol·licitud canvis titularitat de drets funeraris
Exercici: 2020 Bop: 70-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del Projecte d'actuació específica de la nova línia subterrània de mitja tensió a 25 Kv d'unió de les línies MT "Sant Climent" i "Jonquera 2"
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2840 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2842 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2912 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de cessió de les instal·lacions elèctriques PMU-2 La Campa
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3143 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9956 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'unes bases de selecció
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la sol·licitud de llicència d'activitat recreativa no permanent desmuntable (Annex IV) Parc infantil de Nadal
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6442 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6795 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de dos projectes
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes d'immobles situats a l'àmbit del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7417 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quaderns d'ensenyament obligatori, etc. per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7709 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7742 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9346 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padró
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8519 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8764 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'una plaça de caporal de la Policia local pel procediment de mobilitat horitzontal
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8920 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9145 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9277 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria pública per a la concessió d'autoritzacions per a la utilització privativa de la via pública per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3471 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3585 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte d'actuació específica per a modificar un tram del camí d'accés a la pedrera del Mas Brugat al terme municipal de la Jonquera - Exp. X2020000557
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 807 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Actualització de l'Annex 1 del catàleg de llocs de treball (Acord Ple 27/01/2021)
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9304 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7490 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de 9 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports 2020 en base a la vigent ordenança municipal (Convocatòria BDNS 528299)
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7532 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris de l'IAE, escombraries
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma del local de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7826 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni amb el Servei Català de Trànsit. Assumpció facultat denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8420 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, pel qual s'obre la 2a convocatòria de subvencions per a professionals i microempreses per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del Covid-19, any 2020 (Convocatòria BDNS 532822)
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 9035 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte constructiu de l'aparcament al carrer Albera
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8843 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8816 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial dels estatuts i les bases d'actuació del Sector Sud 2 - Noves Activitats Econòmiques
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9128 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9855 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Suspensió potestativa de llicències d'implantació de parcs d'energies renovables en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7238 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació padrons fiscals 2n semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9801 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9820 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovacio inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9875 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 120 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball (Acord Ple 18.12.2020)
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual de les bases reguladores destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major i convocatòria
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 189 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de 18 de desembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes del c/ Major, 2020 (Convocatòria BDNS 544242)
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 328 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Projecte constructiu de l'aparcament municipal al carrer Albera de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 654 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 773 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Acord de Ple 27/01/2021 de cessió gratuïta de béns a la Generalitat de Catalunya
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals de l'exercici 2020: llicències d'autotaxis i concessions administratives
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7345 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte de divisió de terrenys i reparcel·lació PMU-2 la Campa
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3588 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni amb l'Associació Jonquerenca Protectora de Gats, quatrienni 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5367 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del calendari de cobrament dels diferents impostos i taxes municipals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4014 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcaldessa accidental del 25 al 29 de juny
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4634 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús de diversos equipaments municipals per a la realització del "Projecte en lleure educatiu per a infants i joves 2020" de l'ACEJ
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4690 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència urbanística d'obres i usos provisionals d'un aparcament
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició, promoció interna, d'una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera (Grup C1 - escala d'administració especial)
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria de concurs oposició per cobrir en propietat una plaça d'administratiu/va (Grup C1 - escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, per promoció interna, una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5379 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'auxiliar administratiu (Grup C2, escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7081 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5660 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de concessió de subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5774 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a la creació d'una plaça de caporal
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6262 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons tributaris i termini de cobrament en període voluntari: IBI, escombraries
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència ambiental ANNEX II per a l'establiment d'una estació de servei (Exp. X2019001836)
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6724 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases específiques de les subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del covid-19
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'una administrativa d'administració general
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera pel qual s'obre la convocatòria relativa a l'atorgament de subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del covid-19, any 2020 (Convocatòria BDNS 525857)
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7121 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia d'1 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2020 (Convocatòria BDNS 526547)
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7132 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de subvencions esportives
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci pel qual es fa pública la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives