Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 52-0 Edicte: 2170 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un pla de millora urbana
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça d'auxiliar administratiu d'administració general
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 1893 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionari interí
Exercici: 2018 Bop: 43-0 Edicte: 1661 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionària
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1503 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci de formalització del contracte de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1092 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament d'impostos i taxes municipals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1091 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1090 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1088 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla de millora urbana 2 (PMU-2) La Campa
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 471 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 19-0 Edicte: 468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 411 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball
Exercici: 2018 Bop: 17-0 Edicte: 473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte executiu d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10659 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de canvi de delegacions especials a favor dels regidors
Exercici: 2017 Bop: 240-0 Edicte: 10476 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10411 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10258 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la documentació complementària a annexar al document de modificació puntual núm. 7 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10241 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017
Exercici: 2017 Bop: 232-0 Edicte: 10254 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la contractació d'un subministrament
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9902 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'ús i obres de caràcter provisional
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un concurs oposició lliure
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9603 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2017 Bop: 220-0 Edicte: 9527 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9102 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte executiu d'urbanització
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9100 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 9018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 9012 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8827 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SAU, delegació de La Jonquera, del servei de recollida RSU, neteja viària i neteja de marges, per als anys 2016-2023 (codi de conveni núm. 17100081012014)
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8594 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació provisional de la supressió del Registre municipal de formació de parelles
Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8593 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8412 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8246 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8099 AJUNTAMENT DE FIGUERES Anunci relatiu a la imposició provisional de contribucions especials per finançar les obres d'execució de l'obra denominada "Reurbanització del carrer Jonquera"
Exercici: 2017 Bop: 179-0 Edicte: 7791 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 177-0 Edicte: 7682 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7649 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions en matèria d'esports
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7648 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text de l'ensenyament obligatori
Exercici: 2017 Bop: 171-0 Edicte: 7452 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 170-0 Edicte: 7430 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7360 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2017 Bop: 157-0 Edicte: 7028 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de tres places d'administratiu/va, promoció interna
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 147-0 Edicte: 6641 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2017 Bop: 130-0 Edicte: 5878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5286 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 120-0 Edicte: 5285 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació provisional del Sector Sud 7 Pla de l'Arca
Exercici: 2017 Bop: 109-0 Edicte: 4676 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4267 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 101-0 Edicte: 4266 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 93-0 Edicte: 3866 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3642 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3641 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un pla de millora urbana
Exercici: 2017 Bop: 88-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a l'expedient d'expropiació forçosa d'una finca situada al carrer La Torre núm. 9 bis
Exercici: 2017 Bop: 65-0 Edicte: 2512 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2142 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació d'un servei, els plecs de clàusules i convocatòria de la licitació
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2008 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de l'organisme autònom de l'Escola Municipal de Música i la plantilla de personal per a l'exercici 2017