Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria pública dels càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament sergent Policia Local la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Determinació règim dedicació i fixació retribucions regidoria
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 691 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu de reforma interior del local de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Sangtraït
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 515 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació calendari tributari 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de caporal
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per a la provisió, per promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup B)
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament auxiliar llar d'infants municipal
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Nomenament alcaldessa accidental
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9809 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9956 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'unes bases de selecció
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9346 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padró
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9277 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria pública per a la concessió d'autoritzacions per a la utilització privativa de la via pública per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9145 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8920 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8764 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'una plaça de caporal de la Policia local pel procediment de mobilitat horitzontal
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8519 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7742 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7709 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quaderns d'ensenyament obligatori, etc. per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7417 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes d'immobles situats a l'àmbit del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6795 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de dos projectes
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6442 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci pel qual es fa pública la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5397 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde i delegacions especials a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5396 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a les dedicacions, retribucions i drets econòmics dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local i nomenament de membres
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5394 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació per a l'atorgament d'unes llicències d'ocupació temporal
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5034 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4901 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4837 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la carta de colors de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4836 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4120 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3368 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3364 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3362 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'unes subvencions
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3095 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2732 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2256 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 59-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1740 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1234 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1233 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1101 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 975 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 812 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 755 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 571 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del conveni per a la cessió d'unes instal·lacions elèctriques
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 162 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió, promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup A2)
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 119 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionàries
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11097 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11096 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 242-0 Edicte: 10793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10561 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de les facultats de contractació d'unes obres del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10478 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10465 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10239 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'expropiació pel sistema de taxació conjunta al carrer Albera
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10275 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'enderroc d'un edifici d'habitatges de titularitat municipal
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10033 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2018 Bop: 224-0 Edicte: 9870 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament regulador dels criteris per a l'atorgament de productivitat
Exercici: 2018 Bop: 221-0 Edicte: 9693 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 215-0 Edicte: 9435 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9050 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2018 Bop: 204-0 Edicte: 8928 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8952 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8914 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa i aprovació inicial del projecte de taxació conjunta
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8701 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 196-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8654 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8652 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament d'ús i règim intern de l'aparcament de camions del sector duana de la Jonquera
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8173 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública del Reglament regulador dels criteris per a l'atorgament de productivitat de la corporació municipal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7405 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria de concurs oposició per a la provisió, amb caràcter temporal, d'una plaça de tècnic de cultura i promoció econòmica (grup A2)
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7272 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició, promoció interna, per a la provisió i funcionarització de dues places d'administratiu/va (grup C!) d'Administració General
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'un article del Reglament de la segona activitat de la Policia Local
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7147 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia