Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6724 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases específiques de les subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del covid-19
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència ambiental ANNEX II per a l'establiment d'una estació de servei (Exp. X2019001836)
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6262 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons tributaris i termini de cobrament en període voluntari: IBI, escombraries
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5774 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a la creació d'una plaça de caporal
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5660 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de concessió de subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5367 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5379 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'auxiliar administratiu (Grup C2, escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, per promoció interna, una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria de concurs oposició per cobrir en propietat una plaça d'administratiu/va (Grup C1 - escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició, promoció interna, d'una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera (Grup C1 - escala d'administració especial)
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4690 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència urbanística d'obres i usos provisionals d'un aparcament
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4634 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús de diversos equipaments municipals per a la realització del "Projecte en lleure educatiu per a infants i joves 2020" de l'ACEJ
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4014 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcaldessa accidental del 25 al 29 de juny
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del calendari de cobrament dels diferents impostos i taxes municipals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3588 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni amb l'Associació Jonquerenca Protectora de Gats, quatrienni 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3585 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte d'actuació específica per a modificar un tram del camí d'accés a la pedrera del Mas Brugat al terme municipal de la Jonquera - Exp. X2020000557
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la sol·licitud de llicència d'activitat recreativa no permanent desmuntable (Annex IV) Parc infantil de Nadal
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3471 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3143 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2912 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de cessió de les instal·lacions elèctriques PMU-2 La Campa
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2842 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2840 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del Projecte d'actuació específica de la nova línia subterrània de mitja tensió a 25 Kv d'unió de les línies MT "Sant Climent" i "Jonquera 2"
Exercici: 2020 Bop: 70-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública sol·licitud canvis titularitat de drets funeraris
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria pública dels càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament sergent Policia Local la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Determinació règim dedicació i fixació retribucions regidoria
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 691 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu de reforma interior del local de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Sangtraït
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 515 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació calendari tributari 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de caporal
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per a la provisió, per promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup B)
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament auxiliar llar d'infants municipal
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Nomenament alcaldessa accidental
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10473 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9809 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 238-0 Edicte: 9956 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de modificació d'unes bases de selecció
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9346 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padró
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9277 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria pública per a la concessió d'autoritzacions per a la utilització privativa de la via pública per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal
Exercici: 2019 Bop: 223-0 Edicte: 9145 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 9000 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8920 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8764 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'una plaça de caporal de la Policia local pel procediment de mobilitat horitzontal
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8506 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8519 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 206-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcaldessa accidental
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7878 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7742 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2019
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7741 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7709 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7508 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quaderns d'ensenyament obligatori, etc. per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7417 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 173-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes d'immobles situats a l'àmbit del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6795 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de dos projectes
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6442 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci pel qual es fa pública la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2019 Bop: 137-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5397 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde i delegacions especials a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5396 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a les dedicacions, retribucions i drets econòmics dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5395 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local i nomenament de membres
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5394 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació per a l'atorgament d'unes llicències d'ocupació temporal
Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5034 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4901 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4837 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la carta de colors de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4836 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4120 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3368 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3364 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3362 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'unes subvencions
Exercici: 2019 Bop: 87-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 3095 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2732 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2256 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2019 Bop: 59-0 Edicte: 2099 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'una funcionària interina
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1740 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases que regiran la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1234 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1233 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació del calendari de cobrament per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1101 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 975 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 812 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 755 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 23-0 Edicte: 571 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del conveni per a la cessió d'unes instal·lacions elèctriques
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 162 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió, promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup A2)
Exercici: 2019 Bop: 11-0 Edicte: 119 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament de funcionàries
Exercici: 2019 Bop: 1-0 Edicte: 11097 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019