Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7638 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals per al 2021 corresponents a les taxes d'OVP de rètols, cementiris i guals
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5774 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per a la creació d'una plaça de caporal
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4634 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús de diversos equipaments municipals per a la realització del "Projecte en lleure educatiu per a infants i joves 2020" de l'ACEJ
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4690 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència urbanística d'obres i usos provisionals d'un aparcament
Exercici: 2020 Bop: 135-0 Edicte: 4845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició, promoció interna, d'una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera (Grup C1 - escala d'administració especial)
Exercici: 2020 Bop: 136-0 Edicte: 4896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria de concurs oposició per cobrir en propietat una plaça d'administratiu/va (Grup C1 - escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, per promoció interna, una plaça de sergent de la policia local de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5379 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'auxiliar administratiu (Grup C2, escala d'administració general) i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5367 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5611 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5660 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de concessió de subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6262 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons tributaris i termini de cobrament en període voluntari: IBI, escombraries
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6264 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la llicència ambiental ANNEX II per a l'establiment d'una estació de servei (Exp. X2019001836)
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6724 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de les bases específiques de les subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del covid-19
Exercici: 2020 Bop: 185-0 Edicte: 6636 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'una administrativa d'administració general
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6992 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera pel qual s'obre la convocatòria relativa a l'atorgament de subvencions per a professionals i microempreses de la Jonquera per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del covid-19, any 2020 (Convocatòria BDNS 525857)
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7121 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia d'1 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2020 (Convocatòria BDNS 526547)
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7132 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança de subvencions esportives
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7081 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7345 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte de divisió de terrenys i reparcel·lació PMU-2 la Campa
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7238 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació padrons fiscals 2n semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4385 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6 de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4014 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcaldessa accidental del 25 al 29 de juny
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7490 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de 9 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports 2020 en base a la vigent ordenança municipal (Convocatòria BDNS 528299)
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per a la provisió, per promoció interna, d'una plaça de director/a de la llar d'infants municipal (grup B)
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de caporal
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 515 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació calendari tributari 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 681 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la plaça Sangtraït
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 691 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu de reforma interior del local de la policia local
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Determinació règim dedicació i fixació retribucions regidoria
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 945 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament sergent Policia Local la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria pública dels càrrecs de Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública sol·licitud canvis titularitat de drets funeraris
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3640 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del calendari de cobrament dels diferents impostos i taxes municipals per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 70-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2757 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del Projecte d'actuació específica de la nova línia subterrània de mitja tensió a 25 Kv d'unió de les línies MT "Sant Climent" i "Jonquera 2"
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2840 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2842 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 99-0 Edicte: 2912 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni de cessió de les instal·lacions elèctriques PMU-2 La Campa
Exercici: 2020 Bop: 106-0 Edicte: 3143 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 del POUM
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3471 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3526 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de la sol·licitud de llicència d'activitat recreativa no permanent desmuntable (Annex IV) Parc infantil de Nadal
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3585 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública del projecte d'actuació específica per a modificar un tram del camí d'accés a la pedrera del Mas Brugat al terme municipal de la Jonquera - Exp. X2020000557
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3588 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni amb l'Associació Jonquerenca Protectora de Gats, quatrienni 2020-2023
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals de l'exercici 2020: llicències d'autotaxis i concessions administratives
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7532 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris de l'IAE, escombraries
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma interior del local de l'antic ajuntament per a l'adequació del Jutjat de Pau
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5896 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de dos projectes de reforma: el Jutjat de pau i el pati d'infantil del CEIP
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3002 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació i acceptació en la gerència del XALOC de la potestat sancionadora i la revisió dels actes de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3588 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 3882 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4326 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons tributaris de l'IBI i les escombraries
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4333 AJUNTAMENT LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició d'una plaça d'agent de la policia local i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4719 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 4844 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària PA20
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5242 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6156 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de licitació pública i procediment obert per a l'atorgament de llicències d'OTVP amb fires, any 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2758 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 135-0 Edicte: 6251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases del concurs oposició d'una plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6887 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6861 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7186 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7227 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva projecte executiu de les obres de reforma del pati d¿infantil del CEIP Josep Peñuelas del Rio
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7251 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons fiscals del 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7270 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7317 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019
Exercici: 2021 Bop: 162-0 Edicte: 7392 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 16 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2021 (Convocatòria BDNS 580371)
Exercici: 2021 Bop: 170-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs oposició per cobrir en propietat 1 plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2924 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva dels estatuts i les bases d'actuacio del Sector Sud 2 - Noves activitats econòmiques
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2449 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del projecte de reparcel·lació voluntària PA20
Exercici: 2020 Bop: 206-0 Edicte: 7533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de reforma del local de la Policia Local de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 9875 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7826 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni amb el Servei Català de Trànsit. Assumpció facultat denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8420 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, pel qual s'obre la 2a convocatòria de subvencions per a professionals i microempreses per a la reactivació econòmica municipal després de la crisi del Covid-19, any 2020 (Convocatòria BDNS 532822)
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 9035 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte constructiu de l'aparcament al carrer Albera
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8843 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8816 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial dels estatuts i les bases d'actuació del Sector Sud 2 - Noves Activitats Econòmiques
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9128 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9304 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9855 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Suspensió potestativa de llicències d'implantació de parcs d'energies renovables en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9801 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9820 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovacio inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 120 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball (Acord Ple 18.12.2020)
Exercici: 2021 Bop: 50-0 Edicte: 1844 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals del 1r trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació puntual de les bases reguladores destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major i convocatòria
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 189 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de 18 de desembre de 2020 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes del c/ Major, 2020 (Convocatòria BDNS 544242)
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 328 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Projecte constructiu de l'aparcament municipal al carrer Albera de la Jonquera
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 654 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 773 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Acord de Ple 27/01/2021 de cessió gratuïta de béns a la Generalitat de Catalunya
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 807 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Actualització de l'Annex 1 del catàleg de llocs de treball (Acord Ple 27/01/2021)
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1094 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PA5-Pavelló
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1618 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari tributari 2021
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1716 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'un sergent de policia local
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament auxiliar llar d'infants municipal