Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2142 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de l'expedient de contractació d'un servei, els plecs de clàusules i convocatòria de la licitació
Exercici: 2017 Bop: 54-0 Edicte: 2008 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Reglament de la segona activitat de la policia local
Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1845 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de l'organisme autònom de l'Escola Municipal de Música i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 47-0 Edicte: 1723 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons fiscals
Exercici: 2017 Bop: 43-0 Edicte: 1549 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte executiu
Exercici: 2017 Bop: 36-0 Edicte: 1245 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat de drets funeraris
Exercici: 2017 Bop: 33-0 Edicte: 1247 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a la suspensió potestativa de llicències
Exercici: 2017 Bop: 26-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017 de la corporació i de l'Organisme Autònom de l'Escola Municipal de Música
Exercici: 2017 Bop: 23-0 Edicte: 783 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de convocatòria del concurs oposició per a la provisió temporal a temps parcial d'una plaça de conserge-mantenidor de les instal·lacions esportives municipals
Exercici: 2017 Bop: 22-0 Edicte: 575 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 357 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edice d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 14-0 Edicte: 259 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2016 Bop: 247-0 Edicte: 10976 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 246-0 Edicte: 10708 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2016 Bop: 244-0 Edicte: 10681 AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable. Variant de línia elèctrica de mitja tensió a 25 kV, c. Mestral, LMT "Jonquera" a 25 Kv
Exercici: 2016 Bop: 242-0 Edicte: 10558 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'adjudicació d'unes parcel·les municipals en règim de concessió administrativa d'ús privatiu d'horts urbans
Exercici: 2016 Bop: 239-0 Edicte: 10453 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'obertura del procediment per a l'adjudicació d'una llicència per realitzar un mercat de brocanter i segona mà
Exercici: 2016 Bop: 233-0 Edicte: 10096 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva del projecte executiu d'urbanització d'uns carrers
Exercici: 2016 Bop: 230-0 Edicte: 10091 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2016
Exercici: 2016 Bop: 228-0 Edicte: 9909 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016
Exercici: 2016 Bop: 228-0 Edicte: 9908 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 226-0 Edicte: 9927 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2016 Bop: 218-0 Edicte: 9647 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la contractació d'unes obres
Exercici: 2016 Bop: 218-0 Edicte: 9646 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de la contractació d'unes obres
Exercici: 2016 Bop: 216-0 Edicte: 9275 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2016 Bop: 216-0 Edicte: 9273 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2016-2017
Exercici: 2016 Bop: 216-0 Edicte: 9271 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del text definitiu del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2016 Bop: 198-0 Edicte: 8477 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del plec de prescripcions tècniques i administratives que regiran l'adjudicació de la llicència per a la gestió de l'espai públic per realitzar un mercat de brocanter i segona mà
Exercici: 2016 Bop: 194-0 Edicte: 8303 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons
Exercici: 2016 Bop: 193-0 Edicte: 8271 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 189-0 Edicte: 8103 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del servei de taxi
Exercici: 2016 Bop: 185-0 Edicte: 7971 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2016 Bop: 184-0 Edicte: 7920 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial del nou redactat d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 182-0 Edicte: 7863 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de licitació d'un contracte de subministrament
Exercici: 2016 Bop: 170-0 Edicte: 7457 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació inicial del Pla anual de verificació d'activitats
Exercici: 2016 Bop: 164-0 Edicte: 7307 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació del nomenament urgent d'un funcionari
Exercici: 2016 Bop: 164-0 Edicte: 7306 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per cobrir una plaça d'educador/a de la llar d'infants
Exercici: 2016 Bop: 159-0 Edicte: 7170 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 159-0 Edicte: 7169 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 159-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2016 Bop: 153-0 Edicte: 6929 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del servei de taxi
Exercici: 2016 Bop: 153-0 Edicte: 6897 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança municipal
Exercici: 2016 Bop: 147-0 Edicte: 6591 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria pública per a la concessió d'ús privatiu d'horts urbans
Exercici: 2016 Bop: 134-0 Edicte: 5908 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci de nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2016 Bop: 131-0 Edicte: 5763 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2016 Bop: 125-0 Edicte: 5534 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 125-0 Edicte: 5533 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 125-0 Edicte: 5532 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació provisional d'una ordenança fiscal
Exercici: 2016 Bop: 125-0 Edicte: 5531 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança
Exercici: 2016 Bop: 121-0 Edicte: 5317 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 121-0 Edicte: 5304 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 111-0 Edicte: 4767 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre l'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Exercici: 2016 Bop: 110-0 Edicte: 4742 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2016 Bop: 97-0 Edicte: 4076 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci sobre aprovació de padrons i termini de cobrament en període voluntari
Exercici: 2016 Bop: 83-0 Edicte: 3410 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci referent a la modificació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2016 Bop: 83-0 Edicte: 3409 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Recursos Humans Anunci d'aprovació de les bases i de la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2016 Bop: 83-0 Edicte: 3408 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 73-0 Edicte: 2924 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2016 Bop: 73-0 Edicte: 2923 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2016 Bop: 65-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Anunci d'aprovació de padrons