Subvencions

Pla Estratègic de subvencions

L’ Ajuntament de la Jonquera, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades. El Pla Estratègic de Subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. Consulta:

Subvencions atorgades per l'ajuntament

Clica aquí per conèixer quantes i quines subvencions ha atorgat l’ens, podràs veure a qui i a què s’han destinat.