Subvencions

Convocatòries

Aquí pots trobar la relació actualitzada de la convocatòria de subvencions i/o ajuts públics i les condicions per ser-ne beneficiari.

Subvencions atorgades

Coneix aquí quantes i quines subvencions ha atorgat l’ajuntament de La Jonquera. També podràs saber a qui i a què s’han destinat.

Pla Estratègic de subvencions

L’ Ajuntament de la Jonquera, mitjançant el present Pla Estratègic de Subvencions, es vol dotar d’un instrument de gestió que faciliti la planificació, execució i avaluació de les polítiques socials que té encomanades. El Pla Estratègic de Subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquest sentit, la Llei General de Subvencions ja va tenir en compte aquesta orientació, essent un dels seus principis rectors el de transparència. Consulta: