El Ple de l’Ajuntament de la Jonquera aprova per unanimitat la suspensió de tràmits i llicències destinades a parcs solars i eòlics

La voluntat és fer front a les últimes modificacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, tot preservant el sòl no urbanitzable i les activitats agrícoles que s’hi desenvolupen

El passat divendres 18 de desembre, el Ple de l’Ajuntament de la Jonquera va aprovar la suspensió pel termini d’un any de tot tipus de tràmits i llicències referides a la implantació de parcs d’energies renovables en sòl urbanitzable no delimitat i en sòl no urbanitzable qualificat com a zona de connector ecològic, zona de protecció forestal i zona de mosaic agroforestal d’interès paisatgístic.

La mesura de l’Ajuntament és una resposta als últims canvis aplicats en la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que permeten la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable amb la voluntat de fer front a l’emergència climàtica, però sense tenir en compte els usos previstos pel POUM dels municipis. En aquest sentit, el consistori jonquerenc coincideix en la necessitat d’impulsar les energies renovables al poble, però defensa que cal fer-ho d’una manera compatible amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on es desenvolupen activitats del sector primari.

«Al municipi, és essencial salvaguardar els usos agrícoles propis d’aquesta tipologia de sòl i creiem que el plantejament urbanístic hauria de garantir la compatibilitat dels usos per tal de protegir els interessos d’uns i altres», explica l’alcaldessa Sònia Martínez. Per aquest motiu, durant la sessió plenària, es va acordar, a més de congelar l’atorgament de permisos durant un període de temps, demanar als serveis tècnics municipals la redacció d’una modificació puntual del POUM on es reculli una ubicació més idònia per als usos de parcs solars i eòlics.