BAN d’Alcaldia amb les mesures per evitar la propagació del coronavirus

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Tornar al lloc de residència habitual.
  5. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. f) Desplaçaments a entitats financeres.
  7. g) Per a causa de força major o per situació de necessitat.
  8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de serveis.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les prorrogues que s’adoptin.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

BAN ALCALDIA COVID-19