Retribucions

Retribució alcaldessa

Alcaldia-presidència: dedicació exclusiva (150 hores mensuals)
Dedicació exclusiva alcaldia-presidència: 2.800 € bruts mensuals

Regidors i regidores amb dedicació parcial

Regidoria Seguretat ciutadana i ordenació del territori i qualitat urbana: dedicació parcial amb un 80% de la jornada laboral (120 hores mensuals)
Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 80% de la jornada (120 hores mensuals): 2.000 euros bruts mensuals.

Regidoria de Govern Local i serveis municipals i d’hisenda: dedicació parcial amb un 80% de la jornada laboral (120 hores mensuals)
Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 80% de la jornada (120 hores mensuals): 2.000 euros bruts mensuals.

Regidoria de Promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme: dedicació exclusiva (150 hores mensuals)
Dedicació exclusiva regidoria promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme: 1.500 € bruts mensuals

Regidors i regidores sense dedicació parcial

Percepcions per assistències a sessions plenàries i de comissió informativa, les quals seran percebudes pels regidors assistents que no tinguin dedicació exclusiva o parcial:
Assistència a sessions plenàries: 250 €
Assistència a sessions de Junta de Govern: 275 €
Assistència a les meses de contractació administrativa: 200 €

Clica aquí per consultar l’Acord de Proposta sobre determinació del règim de dedicacions i de les retribucions a percebre pels membres de la corporació