Retribucions

Retribució alcaldessa
Alcaldia-presidència: dedicació parcial amb un 80% de la jornada laboral (120 hores mensuals).
Dedicació parcial alcaldia-presidència: 2.400 € bruts mensuals

Regidors i regidores amb dedicació parcial

Regidoria d’Ordenació del Territori i Qualitat Urbana i Seguretat Ciutadana: dedicació parcial amb un 70% de la jornada laboral (105 hores mensuals).
Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 70% de la jornada (105 hores mensuals): 1.575 euros bruts mensuals.

Regidoria de Govern Local, Noves Tecnologies i Hisenda: dedicació parcial amb un 70% de la jornada laboral (105 hores mensuals).
Dedicacions parcials de les Regidories amb una dedicació del 70% de la jornada (105 hores mensuals): 1.575 euros bruts mensuals.

Regidoria d’Educació, Joventut i Benestar Social : dedicació parcial amb un 60% de la jornada laboral (90 hores mensuals).
Dedicació parcial amb una assistència del 60% de la jornada laboral (90 hores mensuals): 1.350 € bruts mensuals.

Regidors i regidores sense dedicació parcial
Percepcions per assistències a sessions plenàries i de comissió informativa, les quals seran percebudes pels regidors assistents que no tinguin dedicació exclusiva o parcial:
Assistència a sessions plenàries: 150 €
Assistència a sessions de junta de govern: 200 €

Clica aquí per consultar l’Anunci sobre determinació del règim de dedicacions i de les retribucions a percebre pels membres de la corporació