Ple

EQUIP DE GOVERN

 

GRUP MUNICIPAL JxCAT

 • Sra. Sònia Martínez Juli, alcaldessa
  Alcaldia i serveis de cultura, festes i tradicions populars i d’igualtat i participació ciutadana
 • Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r Tinent d’alcalde
  Serveis de seguretat ciutadana i d’ordenació del territori i qualitat urbana
 • Sr. Jordi Picornell Mach, 2n Tinent d’alcalde
  Serveis d’esports, de medi ambient i de protecció civil
 • Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a Tinent d’alcalde
  Serveis d’acció social i serveis a les persones, d’ensenyament, de joventut i de noves tecnologies
 • Sra. Lluïsa Macias Boada, regidora
  Serveis de promoció econòmica, de desenvolupament local i de turisme i regidora delegada del Portús

 

GRUP MUNICIPAL PSC

 • Sr. Narcís Quintana Martínez, regidor
  Serveis de govern local i serveis municipals i d’hisenda

EQUIP A L’OPOSICIÓ

 

GRUP MUNICIPAL ERC

 • Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora
 • Sr. Jaume Ricart Garayoa, regidor
 • Sr. Joan Budó Ricart, regidor
 • Sra. Marta Collell Cullell, regidora

 

GRUP MUNICIPAL C’s

 • Sr. Luis Martín de Pozuelo Dauner, regidor

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Calendari de Plens

El ple municipal es reunió en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, l’últim dimecres del mes que s’escaigui, a les 20.30h

El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999)

Convocatòries de Plens

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Mocions presentades

Clica aquí per conèixer les mocions que han presentat al Ple els diferents grups municipals que formen l’ajuntament de La Jonquera.

Actes dels Plens del 2011 fins a l'actualitat

Podeu veure les convocatòries del Ple accedint al següent enllaç.

Actes dels Plens des del 2007 fins al 2010

Any 2010

Any 2009

Any2008

Any 2007