Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Goven Local de l’Ajuntament de La Joqnuera

 • Sra. Sònia Martínez Juli (PDeCAT)
  Alcaldessa-Presidenta.
 • Sr. Rafael Medinilla Martínez (PDeCAT)
  1r Tinent d’Alcalde. Regidor delegat dels serveis d’Ordenació del Territori, Qualitat Urbana i Seguretat Ciutadana.
 • Sr. Jordi Picornell Mach (PDeCAT)
  2a Tinent d’Alcalde. Regidor delegat dels serveis d’Esports i Medi Ambient.
 • Sr. Joan Bella Cumbriu (PDeCAT)
  3r Tinent d’Alcalde. Regidor delegat dels serveis de Comerç i Turisme i Barri del Portús.
 • Sr. Míriam Lanero Carrillo (PDeCAT)
  Regidora delegada dels serveis d’Educació, Joventut i Benestar Social.
 • Sr. Narcís Quintana (PSC-CP)
  Regidor delegat dels serveis de Govern Local, Noves Tecnologies i Hisenda.

Regidors assistents a la Junta de Govern Local amb caràcter d’oients autoritzats per l’alcaldia:

 • Sra. Míriam Lanero Carrillo (PDeCAT)
  Serveis d’Educació, Joventut i Benestar social
 • Sr. Narcís Quintana Martínez (PSC), regidor
  Serveis de Govern Local, Noves Tecnologies i Hisenda

Clica aquí per consultar l’Anunci sobre la creació de la Junta de Govern Local, el nomenament dels seus membres i les delegacions del Ple a la Junta

Competències de la Junta de Govern Local

Atorgament de llicències de tot tipus: ambientals, d’obres, d’obertura etc.

Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia senyalada, en els que, per raó de la quantia el procediment de contractació sigui el procediment obert.

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l’alienació del patrimoni en els termes previstos a la Llei 7/1985, de bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent l’alcalde per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

Disposar les despeses dins el límit de la competència de l’alcalde i que superin els 3.000 euros.

La resolució de la convocatòria de subvencions que no superin la quantia de 30.000 euros, així com el reconeixement de subvencions derivades de convenis o contractes, o bé d’actes administratius, que no superin l’esmentada quantia.

L’atorgament de beques.

Calendari Junta de Govern Local

Periodicitat setmanal.

Cada dijous a les 9 h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de La Jonquera.

Actes Junta de Govern

Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de La Jonquera.