Comissions Informatives

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local PRESIDENTA

  • Sra. Sònia Martínez Juli (JUNTS PER LA JONQUERA), alcaldessa

VOCALS

  • Grup municipal de JUNTS PER LA JONQUERA Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r tinent d’alcalde Sr.Jordi Picornell Mach, 2n tinent d’alcalde Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a tinent d’alcalde Sra. Lluïsa Macias Boada, regidora
  • Grup municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – LA JONQUERA Sr. Narcís Quintana Martínez
  • Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora Sr.Jaume Ricart Garayoa, regidor Sr. Joan Budó Ricart, regidor Sra. Marta Collell Cullell, regidora
  • Grup municipal de CIUDADANOS DE LA JONQUERA Sr. Luis Joaquín Martín de Pozuelo Dauner

Composició de la Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes PRESIDENTA

  • Sra. Sònia Martínez Juli (JUNTS PER LA JONQUERA), alcaldessa

VOCALS

  • Grup municipal de JUNTS PER LA JONQUERA Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r tinent d’alcalde Sr.Jordi Picornell Mach, 2n tinent d’alcalde Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a tinent d’alcalde
  • Grup municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – LA JONQUERA Sr. Narcís Quintana Martínez
  • Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora Sr.Jaume Ricart Garayoa, regidor
  • Grup municipal de CIUDADANOS DE LA JONQUERA Sr. Luis Joaquín Martín de Pozuelo Dauner

Competències de les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari de les Comissions Informatives

Comissió Informativa Permanent de Govern Local Periodicitat bimensual. El dimecres abans de la celebració del Ple a les 20.30h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de La Jonquera. Comissió Especial de Comptes Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.