Comissions Informatives

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local

PRESIDENTA

 • Sra. Sònia Martínez Juli (PDeCAT), alcaldessa

VOCALS

 • Sr. Rafael Medinilla Martínez (PDeCAT), 1r Tinent d’alcalde
 • Sr. Jordi Picornell Mach (PDeCAT), 2n Tinent d’alcalde
 • Sr. Joan Bella Cumbriu (PDeCAT), 3r Tinent d’alcalde
 • Sra. Míriam Lanero Carrillo (PDeCAT), regidora
 • Sr. Narcís Quintana Martínez (PSC), regidor
 • Sr. Jaume Ricart Garayoa (ERC), regidor
 • Sr. Joan Budó Ricart (ERC), regidor
 • Sra. Marta Collell Cullell (ERC), regidor
 • Sra. Montserrat Martínez Cintas (ERC), regidor
 • Sr. Manuel Ángel Miguel Botana Penela (PP), regidor

Composició de la Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes

PRESIDENTA

 • Sra. Sònia Martínez Juli (PDeCAT), alcaldessa

VOCALS

 • Sr. Rafael Medinilla Martínez (PDeCAT), 1r Tinent d’alcalde
 • Sr. Jordi Picornell Mach (PDeCAT), 2n Tinent d’alcalde
 • Sr. Joan Bella Cumbriu (PDeCAT), 3r Tinent d’alcalde
 • Sra. Míriam Lanero Carrillo (PDeCAT), regidora
 • Sr. Narcís Quintana Martínez (PSC), regidor

Competències de les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari de les Comissions Informatives

Comissió Informativa Permanent de Govern Local
Periodicitat bimensual. Penúltim dijous de cada dos mesos a les 20 h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de La Jonquera.

Comissió Especial de Comptes
Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes de les Comissions Informatives