Comissions Informatives

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local

Composició de la Comissió Informativa Permanent de Govern Local

PRESIDENTA

 • Sra. Sònia Martínez Juli (JUNTS PER LA JONQUERA), alcaldessa

VOCALS

 • Grup municipal de JUNTS PER LA JONQUERA
  Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r tinent d’alcalde
  Sr.Jordi Picornell Mach, 2n tinent d’alcalde
  Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a tinent d’alcalde
  Sra. Lluïsa Macias Boada, regidora
 • Grup municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – LA JONQUERA
  Sr. Narcís Quintana Martínez
 • Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL
  Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora
  Sr.Jaume Ricart Garayoa, regidor
  Sr. Joan Budó Ricart, regidor
  Sra. Marta Collell Cullell, regidora
 • Grup municipal de CIUDADANOS DE LA JONQUERA
  Sr. Luis Joaquín Martín de Pozuelo Dauner

Composició de la Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes

PRESIDENTA

 • Sra. Sònia Martínez Juli (JUNTS PER LA JONQUERA), alcaldessa

VOCALS

 • Grup municipal de JUNTS PER LA JONQUERA
  Sr. Rafael Medinilla Martínez, 1r tinent d’alcalde
  Sr.Jordi Picornell Mach, 2n tinent d’alcalde
  Sra. Míriam Lanero Carrillo, 3a tinent d’alcalde
 • Grup municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – LA JONQUERA
  Sr. Narcís Quintana Martínez
 • Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA – ACORD MUNICIPAL
  Sra. Anna Pérez Mesquida, regidora
  Sr.Jaume Ricart Garayoa, regidor
 • Grup municipal de CIUDADANOS DE LA JONQUERA
  Sr. Luis Joaquín Martín de Pozuelo Dauner

Competències de les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

Calendari de les Comissions Informatives

Comissió Informativa Permanent de Govern Local
Periodicitat bimensual. El dimecres abans de la celebració del Ple a les 20.30h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de La Jonquera.

Comissió Especial de Comptes
Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

Actes de les Comissions Informatives